Aufbewahrungsort [a] Braunschweig, Stadtbibl., Fragm. 6
Fragment 1 Blattrest
Aufbewahrungsort [b] Braunschweig, Stadtbibl., Fragm. 7
Fragment 1 Blattrest
Beschreibstoff Pergament
Abbildung Oppitz (1992) S. 1164 [= vollständig]
Literatur
(Hinweis)
  • Ulrich-Dieter Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. II: Beschreibung der Handschriften, Köln/Wien 1990, S. 402 (Nr. 242 + 243).
  • Ulrich-Dieter Oppitz, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. III/1: Abbildungen der Fragmente, Köln/Wien 1992, S. 1164.
Archivbeschreibung [a] ---
[b] ---
  Daniel Könitz, April 2009