Forschungsliteratur

zu deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters

Spotlight on Fabulous Fables in the Middle Ages, Dr. Jörn Günther Rare Books AG, Basel & Stalden <2019>.

Zu folgenden Einträgen:

  1. München, Staatsbibl., Cgm 9602